ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

– งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

-รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ(Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

VDO น่าสนใจ

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019