website ระดับเขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินผู้บริหาร

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม Zoom สพป.ระยอง เขต2

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานบุคคล

                          ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

                                แบบสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด (ไฟล์ Word)

                          การสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

                                คุณสมบัติการสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

                               (แบบ 8) แบบเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                (แบบ 9) แบบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                               (แบบ 10) แบบบัญชีรายชื่อผู้รับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

เอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ

                     การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     การขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                     แนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด ในการบันทึกวิดีทัศน์

                     แผนการจัดการเรียนรู้

                     การใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

                      เทคนิคการถ่ายวีดีทัศน์บันทึกการสอนและแรงบันดาลใจ 

                                            วิธีการติดตั้งโปรแกรม Format Factory

                                            โปรแกรม Format Factory

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

VDO น่าสนใจ