สอบครู/รับสมัครงาน

 

(ประกาศรับย้ายภายใน สพป.ระยอง เขต 2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

(ประกาศรับย้ายต่างเขต) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 ของโรงเรียนวัดหนองกันเกรา

– งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

-รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ(Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

VDO น่าสนใจ