มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     มารการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

      มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ