กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ชุดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียนตอบ (Essay test)(คิวอาร์โค้ช)

1 ชุดฝึกอบรมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบทดสอบแบบเขียนตอบ

                         

2 ชุดฝึกอบรมที่ 2 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียนตอบ

                         

3 ชุดฝึกอบรมที่ 3 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการสร้างแบบทดสอบแบบเขียนตอ

                         

4 ชุดฝึกอบรมที่ 4 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียนตอบ

                         

5 ชุดฝึกอบรมที่ 5 การเขียนเกณฑ์การให้คะแนน

                         

6 ชุดฝึกอบรมที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเขียนตอบ

                         

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ

1. แบบสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด คลิกกรอกข้อมูล
2. กรอกข้อมูลการขอเกียรติบัตรด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก  <<ขาดลิงค์
3. คู่มือ รูปแบบการจัดทำข้อสอบ เพื่อนำไปใส่โปรแกรมออนไลน์คอมพิวเตอร์ ระบบ E-Testing SOTS: 5701
4. Download คู่มือการใช้ระบบสอบออนไลน์ คลิก
5. แจกลูกสะกดคำ ปก, คำนำ สารบัญ, เนื้อหา
6. กิจกรรม Eng 24 แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน youtube เอกสารประกอบการเรียนรู้ เฉลยแบบฝึกหัด เนื้อหา คลิก
7. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 คลิก
8. รหัสเข้าสู่ระบบ QAMS คลิก
9. ตัวอย่างข้อสอบ PISA 2018 คลิก
10. การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ คลิก
11. ทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ คลิก


– M3 วิทย์ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปี 60
– P6 วิทย์ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปี 60
– ความสามารถด้านเหตุผล
– โครงสร้างเฉลย nt 55


– ข้อสอบพร้อมเฉลย

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

pisa1

pisa


ข้อสอบปลายปี 2562