กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การศึกษาพิเศษ ปฐมวัย เว็บไซต์ ก.ต.ป.น งานนิเทศการศึกษา เพศวิถี การทดสอบระดับชาติ การทดสอบระดับนานาชาติ ศน.ขวด Site แลกเปลี่ยนภาษาไทย

DOWNLOAD

รายงานโครงการ ก.ต.ป.น ไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการนิเทศฯเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564

รายงานการนิเทศบูรณาการปีงบประมาณ 2564 

ผลการนิเทศติดตามต้นแบบการเรียนรวมปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COIVD-19 เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ 

รายงานการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครือข่ายการศึกษา กรมหลวงชุมพร

การดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565