กลุ่มนโยบายและแผน

– คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน

– คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
   – การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   – การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   – การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

– คำสั่งแบ่งงาน​ กลุ่มนโยบายและแผน
   คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนิรดา คุ้มคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
     – งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
     – งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     – งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
     – งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   คู่มือปฏิบัติงานนางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
     – งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

   คู่มือปฏิบัติงานนายสิทธิพงศ์ เสน่ห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
     – งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
     – งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
     – งานจัดสรรงบประมาณ
     – งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

   คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     – งานสารบรรณ/ธุรการ
     – งานประสานงานและให้บริการ
     – จัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
– แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 – 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการจัดการศึกษา
รายผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– แนวทางการของบประมาณค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
– แนวทางการดำเนินงาน การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
– แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบ อปท. 
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(บรรจุเข้าแผนฯ)
     > สรุปงบหน้า อปท.(บรรจุเข้าแผน)
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(ประจำปี)
     > สรุปงบหน้า อปท.(ประจำปี)
– ขั้นตอนการติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
– ขั้นตอนการให้บริการ งานวิเคราะห์งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
– ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– มาตรฐานขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
– ตัวอย่างหนังสือ ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (e – Donation)

รายงานการประชุม
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมฯ
– การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประชุมฯ