กลุ่มนโยบายและแผน

– คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน

– คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
   – การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   – การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   – การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

– คำสั่งแบ่งงาน​ กลุ่มนโยบายและแผน
   คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนิรดา คุ้มคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
     – งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
     – งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     – งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
     – งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   คู่มือปฏิบัติงานนางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
     – งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

   คู่มือปฏิบัติงานนายสิทธิพงศ์ เสน่ห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
     – งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
     – งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
     – งานจัดสรรงบประมาณ
     – งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

   คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     – งานสารบรรณ/ธุรการ
     – งานประสานงานและให้บริการ
     – จัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาการศึกษา
– แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
– แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 – 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการจัดการศึกษา
รายผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– แนวทางการของบประมาณค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
– แนวทางการดำเนินงาน การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
– แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบ อปท. 
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(บรรจุเข้าแผนฯ)
     > สรุปงบหน้า อปท.(บรรจุเข้าแผน)
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(ประจำปี)
     > สรุปงบหน้า อปท.(ประจำปี)
– ขั้นตอนการติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
– ขั้นตอนการให้บริการ งานวิเคราะห์งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
– ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– มาตรฐานขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
– ตัวอย่างหนังสือ ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (e – Donation)

รายงานการประชุม
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมฯ
– การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประชุมฯ


คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Download