กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน

– คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
   – การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   – การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   – การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

– คำสั่งแบ่งงาน​ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิรดา คุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์ หัวหนุ้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและการรายงานผล
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางคันธรส  โภชนะสมบัติ หัวหนุ้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
   – คู่มือปฏิบัติงาน นายนนทชัย  ชวนพันธ์ หัวหนุ้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธัมมะโชโต หัวหนุ้ากลุ่มงานธุรการ
   – คู่มือปฏิบัติงาน นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนปฏิบัติการ
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาการศึกษา
– แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
– แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 – 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการจัดการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– แนวทางการของบประมาณค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
– แนวทางการดำเนินงาน การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– คู่มือการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัย
– แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบ อปท. 
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(บรรจุเข้าแผนฯ)
     > สรุปงบหน้า อปท.(บรรจุเข้าแผน)
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(ประจำปี)
     > สรุปงบหน้า อปท.(ประจำปี)
– ขั้นตอนการติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
– ขั้นตอนการให้บริการ งานวิเคราะห์งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
– ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– มาตรฐานขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
– ตัวอย่างหนังสือ ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (e – Donation)

รายงานการประชุม
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการประชุมฯ
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมฯ
– การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประชุมฯ