กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
– แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 – 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– รายงานผลการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (GFMIS)

รายงานผลการดำเนินงาน
– รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– รายงานผลการเบิก-จ่าย การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– สรุปการเบิก-จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) รายงานผลการดำเนินโครงการของเครือข่ายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
– แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การใข้จ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แนวทางการของบประมาณค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
– แนวทางการดำเนินงาน การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
– แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบ อปท. 
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(บรรจุเข้าแผนฯ)
     > สรุปงบหน้า อปท.(บรรจุเข้าแผน)
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(ประจำปี)
     > สรุปงบหน้า อปท.(ประจำปี)
– มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการติดตามการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ,การของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ,การของบประมาณสนับสนุนจาก อปท./อบจ.
– ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
– ขั้นตอนการให้บริการ งานวิเคราะห์งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
– มาตรฐานขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
– ปฏิทินการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562
– ตัวอย่างหนังสือ ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (e – Donation)

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2559-2562

Download

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Download