กลุ่มนโยบายและแผน

– คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน
– คำสั่งแบ่งงาน​ กลุ่มนโยบายและแผน
   คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนิรดา คุ้มคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
     – งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     – งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
   คู่มือปฏิบัติงานนางสาวอลิสา คชารัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
     – งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
     – งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     – งานจัดทำแผนปฏบัติการประจำปี
   คู่มือปฏิบัติงานนายสิทธิพงศ์ เสน่ห์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
     – งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
     – งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
     – งานจัดสรรงบประมาณ
     – งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
   คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสุภาพร  วงศ์ทิพรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     – งานสารบรรณ
     – งานประสานงานและให้บริการ
     – จัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
– แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 – 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
– รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
– รายงานผลการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (GFMIS)

– รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– รายงานผลการเบิก-จ่าย การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– สรุปการเบิก-จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) รายงานผลการดำเนินโครงการของเครือข่ายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
– แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การใข้จ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
– รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– แนวทางการของบประมาณค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
– แนวทางการดำเนินงาน การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
– แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบ อปท. 
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(บรรจุเข้าแผนฯ)
     > สรุปงบหน้า อปท.(บรรจุเข้าแผน)
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(ประจำปี)
     > สรุปงบหน้า อปท.(ประจำปี)
– มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการติดตามการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– ขั้นตอนการติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
– ขั้นตอนการให้บริการ งานวิเคราะห์งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
– ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– มาตรฐานขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
– ปฏิทินการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562
– ตัวอย่างหนังสือ ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (e – Donation)

รายงานการประชุม
– การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประชุมฯ