กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
     – ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
     – ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๕๙ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ   

เงินสวัสดิการ
     – ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๙ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
     – สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     – สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
     – สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑
     – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒
     – แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง


แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ อัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติธุรการโรงเรียน(ไฟล์ ZIP)

– ขอบเขตของงานจ้าง
แนวทางการจ้าง 2563
– บันทึกตกลงจ้าง
– ใบสำคัญรับเงิน
– รายละเอียดแนบท้าย
– วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง


 

แบบฟอร์มต่างๆ


งบทดลองประจำปี 2562

เอกสารประกอบงบทดลอง

งบทดลองประจำปี 2562การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

1.การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

2.การขอใช้ที่ราชพัสดุ

3.การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ