กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

O14คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ

O14คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ

O14คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร

เอกสารประกอบการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

การควบคุมพัสดุ

การเงิน บัญชี

โครงการอาหารกลางวัน

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
     ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
     ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๕๙ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน


แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ อัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติธุรการโรงเรียน(ไฟล์ ZIP)


เงินสวัสดิการ

แบบฟอร์มต่างๆ


งบทดลอง

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

1.การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

2.การขอใช้ที่ราชพัสดุ

3.การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ