กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
     – ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
     – ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๕๙ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ   

เงินสวัสดิการ
     – ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๙ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
     – สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

     – สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑

     – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี

     – แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

 


แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ อัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติธุรการโรงเรียน(ไฟล์ ZIP)

– ขอบเขตของงานจ้าง

แนวทางการจ้าง 2563

– บันทึกตกลงจ้าง

– ใบสำคัญรับเงิน

– รายละเอียดแนบท้าย

– วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านktb


 

แบบฟอร์มต่างๆ


งบทดลองประจำปี 2562

เอกสารประกอบงบทดลอง

งบทดลองประจำปี 2562การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

1.การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

2.การขอใช้ที่ราชพัสดุ

3.การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ