กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารประกอบการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

การควบคุมพัสดุ

การเงิน บัญชี

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

โครงการอาหารกลางวัน

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
     – ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
     – ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๕๙ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ   

เงินสวัสดิการ
     – ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๙ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
     – สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

     – สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑

     – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี

     – แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

     – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

           – แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564

           แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ประจำปี 2564

     – ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

     – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

– เอกสารประกอบเบิกเงินงบลงทุน-ปรับปรุงซ่อมแซม(วิธีเฉพาะเจาะจง)

– เอกสารประกอบเบิกเงินงบลงทุน-ปรับปรุงซ่อมแซม(e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

ร่างขอบเขตของงานTOR

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (สเปค)

เอกสารประกอบการขอถอนเงินประกันสัญญา


แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ อัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติธุรการโรงเรียน(ไฟล์ ZIP)

– ขอบเขตของงานจ้าง

แนวทางการจ้าง 2564

– บันทึกตกลงจ้าง

– ใบสำคัญรับเงิน

– รายละเอียดแนบท้าย

– วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านktb


แบบฟอร์มต่างๆ


งบทดลองประจำปี 2563

งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน2563

 

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

1.การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

2.การขอใช้ที่ราชพัสดุ

3.การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ