กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

–  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

–  คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

–  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

–  งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

–  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

–  งานพัฒนาบุคลากร

 


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

•  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

•  ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

•  ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

•  ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

•  เหรียญจักรพรรดิมาลา

•  พนักงานราชการ

•  ลูกจ้างประจำ

•  รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (สำหรับผู้ที่ขอในปี พ.ศ. 2561-2563)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

อื่นๆ