กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

–  คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

–  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

–  งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

–  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

–  งานพัฒนาบุคลากร