กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ประชาสัมพันธ์งานบุคคล


 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


– งานเงินเดือนฯ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว9/2567 (ก.พ.) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว13/2567 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว14/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)


– งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

  คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

  แนบคำขอ ครู ว 17 (9.1.1 และ 9.2.1) ชำนาญการ

   แนบคำขอ ครู ว 17 (9.1.1 และ 9.2.1) ชำนาญการพิเศษ

  แนบคำขอ ครู ว21 (9.1.2) (ยื่นปี งปม.66)

  แนบคำขอ ครู ว21 (9.2.2) (ยื่นปี งปม.67)

  แนบคำขอผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ

  แนบคำขอผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

  แนบคำขอศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  แนบคำขอศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


– งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

    (PPT) การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    (PPT) การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

  แบบประเมินสมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ


– งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว9/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว3/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

    สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

   สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

   หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

   แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

   ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


– งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

       ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

        ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

        ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

        ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

        เหรียญจักรพรรดิมาลา

        พนักงานราชการ

        ลูกจ้างประจำ

        รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (สำหรับผู้ที่ขอในปี พ.ศ. 2561-2563)


 

คลังความรู้งานบุคคล


กรณีย้ายรร. ทำอย่างไร      บทบาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย

การกำหนดประเด็นท้าทาย  การส่งคลิปการสอน ผ่านระบบ DPA  ทำ PA ตามปีงบ แต่จัดการเรียนตามปี กศ. ทำอย่างไร

การแต่งตั้งกรรมการฯประเมิน PA     การประเมิน PA และการประเมินเงินเดือน    ย้าย รร. ระหว่างปีงบ ทำ PA อย่างไร

ประเด็นท้าทายกับคลิปการสอน        การลดระยะเวลากับการประเมินเงินเดือน      ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA EP.2     

ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA EP.4    การเขียนข้อตกลง+ประเด็นท้าทาย แก้ไขได้หรือไม่    DPA ดีอย่างไร ครูรู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์

ประเด็นท้าทายต้องทำตามวิทยฐานะเดิมหรือสูงกว่า  PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สมรรถนะครูเขาวัดกันที่ตรงไหน กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา ระบบวิทยฐานะแบบใหม่กับการพลิกโฉมวิชาชีพครูไทยในทุกมิติ

ว PA วิทยฐานะแบบใหม่-จุดเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาไทยให้ถูกทาง โรงเรียนเล็กหรือใหญ่คุณภาพการศึกษาไทยต้องเท่าเทียม

ผอ.ขอสอน จุดคานงัดใหม่สู่การพลิกโฉมการศึกษาไทยในทุกมิติ     4 เรื่องควรรู้กับ ว PA – ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ยกระดับจิตวิญญาณของความเป็นครู    กรรมการ ว9 (PA) และกรรมการ ว23 (เงินเดือน)    ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่

ครูยุคใหม่ ปรับตัว เรียนรู้ พัฒนา สู่การสร้างเสริมคุณภาพให้ห้องเรียน  4 คุณสมบัติสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูได้เร็วขึ้น

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง   9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

พลิกโฉมการศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยกำลังของศึกษานิเทศก์     4 หัวใจสำคัญ สู่การพลิกโฉมการศึกษาไทย 

7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา      พลิกโฉมวิชาชีพครู สู่มิติใหม่ของการศึกษาไทย

–  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

–  งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

–  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

–  งานพัฒนาบุคลากร