กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธ

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือ 2563

คู่มือประเมินนักเรียน รางวัลพระราชทาน

คู่มือประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เกณฑ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (สถานศึกษาดีเด่นด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน)

เกณฑฺการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 ประการ ขั้นพื้นฐาน

คำสั่งการมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2564

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกเสือต้นแบบ

เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

การพิจารณาให้คะแนนและติดตามประเมินผลสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(การให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการ)

คู่มือดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รายชื่อเด็กนอกเขตพื้นที่บริการปีการศึกษา 2563

รายชื่อเด็กนอกเขตพื้นที่บริการปีการศึกษา 2564

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 และ ผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2