กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปีประมาณ 2567

คำสั่งมอบหมายงาานเจ้าหน้าที่กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ปี 2566

ลักขณา คล้ายคลึง

** คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การพานักเรียนออกนอกสถานที่

 

การดำเนินงานที่ผ่านมา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือ 2563

คู่มือประเมินนักเรียน รางวัลพระราชทาน

คู่มือประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เกณฑ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (สถานศึกษาดีเด่นด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน)

เกณฑ์การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 ประการ ขั้นพื้นฐาน

คำสั่งการมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2564

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกเสือต้นแบบ

เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

การพิจารณาให้คะแนนและติดตามประเมินผลสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(การให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการ)

คู่มือดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รายชื่อเด็กนอกเขตพื้นที่บริการปีการศึกษา 2563

รายชื่อเด็กนอกเขตพื้นที่บริการปีการศึกษา 2564

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 และ ผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

การรายงานผลการดำเนินโครงการ “แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด 2566”

การมอบทุนการศึกษา

 

สุปราณี ปรมสกุล

** คู่มือต้นแบบสภานักเรียน

** การมอบทุนการศึกษา

** โครงการ-แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัย-ยาเสพติด-ปี-2566

วิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 

** คู่มือ Home school

** ปฏิทินและกำหนดนิเทศ

** ขั้นตอนซื้อปพ

** สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ