กลุ่มอำนวยการ

1. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย สพป.ระยอง เขต 2

2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ระยอง เขต 2
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สพป.ระยอง เขต 2
 – ปีงบประมาณ 2561
 – ปีงบประมาณ 2562
 – ปีงบประมาณ 2563

4.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

5. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 – รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2561
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563

6. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563
– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ปี 2563

– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

7. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่มีส่วนในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

– การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลัก สพป.ระยอง เขต 2
  การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลักของ สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
  การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลัก สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563
– การลง MOU
– สัญลักษณ์มือต่อต้านการทุจริต

8. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองกร
– การเข้าแถวหน้าเสาธง 
– ป้ายโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สติ๊กเกอร์ คำขวัญ ค่านิยม สพป.ระยอง เขต 2
– สัญลักษณ์มือต่อต้านการทุจริต

9. โครงการเขตสุจริต

10. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2562
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2563

เอกสารอื่นๆ

1. โครงสร้าง สพป.ระยอง เขต 2

2.คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

3. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2

– คู่มือ งานการจัดระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบ น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย)
– คู่มือ งานบริการอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานประสานงงาน(ผู้รับผิดชอบ น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย)
– คู่มือ งานประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบนางชลดา หล้าวงศา)
– คู่มือ งานสารบรรณ , งานสวัสดิการ , งานควบคุมภายใน (ผู้รับผิดชอบ นางชลดา หล้าวงศา)
– คู่มือ งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ งานการประชุมภายใน สพท. (ผู้รับผิดชอบ น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย)

4. แนวทางการจัดระบบควบคุมภายใน

5. มาตรการประหยัด
-มาตรการประหยัด ปีงบประมาณ 63

6. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2
– คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 1
– คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 2

7.แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2

8. แบบฟอร์มยื่นเรื่อง ธกส.

9.บัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน สพป.ระยอง เขต 2

10.การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ปี 2562
– รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/ 2562
-รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562

ปี 2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร 1/2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2563