กลุ่มอำนวยการ

1. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย สพป.ระยอง เขต 2
– แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย ประจำปี 2562
– แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย ประจำปี 2563

2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ระยอง เขต 2
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สพป.ระยอง เขต 2
 – ปีงบประมาณ 2561
 – ปีงบประมาณ 2562
 – ปีงบประมาณ 2563
  -ปีงบประมาณ 2564

4.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

5. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 – รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2561
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563

6. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2564

นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ปี 2563

– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ปี 2564

– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

7. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่มีส่วนในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

– การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลัก สพป.ระยอง เขต 2
  การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลักของ สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
  การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลัก สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563
– การลง MOU
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

8. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองกร
– รายงานการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– ภาพกิจกรรม
– การเข้าแถวหน้าเสาธง 
– การจัดทำป้ายสัญลักษณ์ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
– การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
– ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
– ประชุมเชิงปฏิบัติการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
– การส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม คิดดี ทำดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
– โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติราชการที่ดี เสริมสร้างการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฯ

9. โครงการเขตสุจริต

10. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2562
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2563
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2564

11. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

เอกสารอื่นๆ

1. โครงสร้าง สพป.ระยอง เขต 2

2. คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

3. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2

– คู่มือ งานการจัดระบบบริหาร (ผู้รับผิดชอบ น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย)
– คู่มือ งานสารบรรณ , การมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ , งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม , งานรักษาความปลอดภัย (ผู้รับผิดชอบ นางอัญชนา ยมหา)
– คู่มือ งานประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบนางชลดา หล้าวงศา)
– คู่มือ งานสวัสดิการ , งานควบคุมภายใน (ผู้รับผิดชอบ น.ส.สมลักษณ์ มีบุญ)
– คู่มือ งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ งานการประชุมภายใน สพท. (ผู้รับผิดชอบ น.ส.วรรณวิมล ดอกไม้)
– คู่มือ งานยานพาหนะ (ผู้รับผิดชอบ น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย)
– คู่มือ งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา , งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน (ผู้รับผิดชอบ น.ส.มนพัทธ์ รื่นรมย์)

4. แนวทางการจัดระบบควบคุมภายใน

5. มาตรการประหยัด
-มาตรการประหยัด ปีงบประมาณ 63

6. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2
– คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 1
– คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 2

7.แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2

8. แบบฟอร์มยื่นเรื่อง ธกส.

9.บัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน สพป.ระยอง เขต 2

10.การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ปี 2562
– รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/ 2562
-รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562
ปี 2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร 3/2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2563
ปี 2564
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2564