หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มต่างๆ
– ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน
– ทะเบียนคุมจัดซื้อจัดจ้าง
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
– ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
– ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
– ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
– ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
– บัญชีวัสดุ
– บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุน
– บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
– เบิกค่าวิทยากรสอน
– แบบสำรวจสิ่งปลูกสร้าง
– ใบนำฝาก
– ใบเบิกเงินฝาก
– ใบยืมพัสดุ
– ใบสำคัญรับเงินจ่ายวิทยากร
– ใบสำคัญรับเงิน
– รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
– สมุดบันทึกควบคุมงานสิ่งก่อสร้าง
– สัญญายืม
– หลักฐานการจ่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์
– หลักฐานยืนยันการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์
– ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
– แบบฟอร์มเงินรายได้สถานศึกษา

ใบเบิกพัสดุ

ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

แบบฟอร์ม 14 สัญญา
00 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (19 กุมภาพันธ์ 2561)
01 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง (กนบ)
02 แบบสัญญาซื้อขาย (กนบ)
03 แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (กนบ)
04 แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (กนบ)
05 แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กนบ)
06 แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ (กนบ)
07 แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (กนบ)
08 แบบสัญญาเช่ารถยนต์ (กนบ)
09 แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (กนบ)
10 แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (กนบ)
11 แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กนบ)
12 แบบสัญญาแลกเปลี่ยน (กนบ)
13 แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (กนบ)
14 แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา (กนบ)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
ระเบียบการเก็บรักษาเงินปี 2562

แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนปี 2564
แบบสรุปข้อมูลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร