การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน