คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

– คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

– คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

– คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

– คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

– คู่มือการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

– คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (ICT)

– คู่มือการปฏิบัติงาน