ข้อมูล DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2566

ข้อมูล DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2566
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนนักเรียนขาดแคลน
จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ
จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
จำนวนนักเรียนจำหน่าย
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนติด G
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
จำนวนนักเรียนพักนอน
จำนวนนักเรียนพิการ
จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้า
ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส
รายชื่อนักเรียนติด G
รายชื่อนักเรียนที่จำหน่าย
รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก
รายชื่อนักเรียนพักนอน
รายชื่อนักเรียนพิการ
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้า
รายชื่อนักเรียนย้ายออก
รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา รอดำเนินการ
รายชื่อนักเรียนออกกลางคัน