งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

ว PA/2564

เกณฑ์อัตรากำลัง

ซ้อมความเข้าใจการขอรับการประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2562

1 ตัวอย่างหนังสือนำส่งขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2562

ซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารกรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3 /ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

1 ตัวอย่างหนังสือนำส่งของโรงเรียน
2 แบบสรุปจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
3 แบบ-วฐ1-3-ปรับปรุง-สพฐ
4 แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน-ร่องรอยฯ (ชำนาญการ)
5 แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน-ร่องรอยฯ (ชำนาญการพิเศษ)
6 แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน-ร่องรอยฯ (เชี่ยวชาญ)
7 แบบสรุปหลักฐานร่องรอย ระดับ สถานศึกษา
8 รูปแบบแนวทางการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
9 ซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารฯ ว21

 

ข้อมูลสารสนเทศ/รายงานข้อมูลจำนวนตำแหน่งและอัตราครุและบุคลากรทางการศึกษา

• แบบรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร(ค.ศ.)ในสถานศึกษาและใน สพท. จำแนกตามสายงาน/อันดับ/เพศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
• แบบรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร(ค.ศ.)ในสถานศึกษาและใน สพท. จำนวนตามสายงาน/อันดับ/เพศ ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
• แบบรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร(ค.ศ.)ในสถานศึกษาและใน สพท. จำเเนกตามสายงาน/อันดับ/เพศ ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

หลักเกณฑ์

• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Power Point)
• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว31 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง คู่มือการระเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
• สูตรคำนวณอัตรากำลังราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ 10 มิถุนายน 2561
• ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• แนวปฏิบัตืการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ