นักทรัพยากรบุคคล

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1 จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 

2 การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16/บันทึกข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงทุกกรณีที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

 

3 จัดทำแฟ้มประวัติบันทึกข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงทุกกรณีของพนักงานราชการ/อัตราจ้างทุกประเภท

 

4 งานขอเพิ่มวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กพ.7/กคศ.16

 

5 การแก้ไขวันเดือนปีเกิด/เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ

 

6 งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

7 งานขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

 

8 งานขอย้ายลูกจ้างประจำ

 

9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย