บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

คู่มือกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1 ตรวจสอบและให้ความคิดเห็นทุกเรื่องในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

2 ให้คำปรึกษาการปฏิบัติราชการ ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

 

3 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

 

4 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

5 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 

6 ช่วยงานดำเนินการเรื่องการเบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้าง/ลูกจ้างประจำตามโครงการ จ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

 

7 งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด