บุคลากร

นายธงชัย  มั่นคง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2

นายประจิม  มงคลสุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2

นางอำพัย  อุดมพฤกษชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2