กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจำรัส มีลาภ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรีนรูู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ดนตรี) 
เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 

 

นางปัญชลีย์ ปราณี  
       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         
          กศ.ม.(การสอนศิลปศึกษา)           
             กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)             
        หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
      งานนิเทศการศึกษา        
       กลุ่มสาระการเรียนรูู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        
     เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์         

นางสาวฮุสนา เงินเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
       หัวหน้ากลุ่มงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
งานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
 เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ 

นางสาวฉันทนา สำลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา

นางกันยารัตน์ ศรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา 

นายจิรพล คำต่อตั้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ 
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร

นางสาวศิริพร แทนทด 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

นายสุธน พรมลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ 
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร 

นางศิริพร สมทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานธุรการ