กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวฮุสนา เงินเจริญ  
ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
    หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                     
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
งานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
 เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ 

 

นางปัญชลีย์ ปราณี  
       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         
          กศ.ม.(การสอนศิลปศึกษา)           
             กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)             
        หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
หัวหน้างาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
       กลุ่มสาระการเรียนรูู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        
     เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์         

นายภัทรวุฒิ กันศิริ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
สุขศึกษาและพละศึกษา
เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ 
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร

นางสาวฉันทนา สำลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา

นางกันยารัตน์ ศรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา 

นางสาวศิริพร แทนทด 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

นายสุธน พรมลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 

นางศิริพร สมทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานธุรการ