กลุ่มนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

นิรดา คุ้มคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานวิเคราะห์งบประมาณ

อลิสา คชารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานวิเคราะห์งบประมาณ

สิทธิพงศ์ เสน่ห์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

งานธุรการ

สุภาพร วงศ์ทิพรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ