กลุ่มนโยบายและแผน

นางธนวันต์  เฟื่องนิภากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์