กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนิรดา  คุ้มคง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางธนวันต์  เฟื่องนิภากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและการรายงานผล

นายนนทชัย  ชวนพันธ์ุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธัมมะโชโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ