กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนิรดา  คุ้มคง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและการรายงานผล

นางสาวอลิสา  คชารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

งานวิเคราะห์งบประมาณ

นางสาวสุภาพร  วงศ์ทิพรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการ