กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

น.ส.อุมา ศรีชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานการเงิน

 

นางสัจจาพร โพโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

 

น.ส.มณีพรรณ์ เชาว์กบินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 

งานบัญชี

 

น.ส.สุลัดดา เฟือยคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 

น.ส.อุมาพร สุขยืด

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งานพัสดุ

 

นางปริญญา สิทธิพงษ์

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

 

นางณัชญา สำเร็จ

เจ้าหน้าที่ธุรการ