กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปานรดา สิริบุญบันดาล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ

 

เยาวดี เฉลียว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ณธษา เสียงเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานสรรหา บรรจุเเต่งตั้ง

 

รังสิยา พานทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พัชรินทร์ สุขปิยังคุ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
การกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

 

ปริญญา จอมพุทรา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แววตา มาตรหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 

วิลาวรรณ คงกระจ่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 

ธงชัย เกิดมี

นิติกรชำนาญการ

 

 

สิปปภาส เพชรประกอบ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

อัศุมาลี บุญเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)