กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิตยา บุญมี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอลิสา คชารัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวพรปวีณ์ แสนโก

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

นายธนพล หัดที

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายสิปปภาส เพชรประกอบ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

นางสาวณธษา เสียงเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวพัชรินทร์ สุขปิยังคุ

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

 

นางสาวอังศุมาลี บุญเรือง

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)