กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิตยา บุญมี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอลิสา คชารัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวพรปวีณ์ แสนโก

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

 

นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง

นักทรัพยากรบุคคลำชำนาญการ

 

นายสิปปภาส เพชรประกอบ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

นางสาวณธษา เสียงเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวพัชรินทร์ สุขปิยังคุ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

 

นางสาวอังศุมาลี บุญเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)