กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปานรดา สิริบุญบันดาล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเยาวดี เฉลียว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวณธษา เสียงเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวพรปวีณ์ แสนโก

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

 

นางสาวรังสิยา พานทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

นายนภดล แพวขุนทด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

นายสิปปภาส เพชรประกอบ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

นางสาวพัชรินทร์ สุขปิยังคุ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

 

นางสาวอังศุมาลี บุญเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)