กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิตยา บุญมี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอลิสา คชารัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวพรปวีณ์ แสนโก

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

นายธนพล หัดที

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง

นักทรัพยากรบุคคลำชำนาญการ

 

นายสิปปภาส เพชรประกอบ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

นางสาวณธษา เสียงเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวพัชรินทร์ สุขปิยังคุ

นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

 

นางสาวอังศุมาลี บุญเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)