กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววัลลภา รักษ์สังข์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางรัชนี สิงห์เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายสยาม นำเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพินิดา เอี๊ยบกงไชย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสุปราณี ปรมสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวลักขนา คล้ายคลึง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์