กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววัลลภา  รักษ์สังข์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางรัชนี สิงห์เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายสยาม  นำเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางธนวันต์  เฟื่องนิภากรณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุปราณี  ปรมสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอาทิตย์  พานิชอัตรา

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวลักขนา คล้ายคลึง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์