กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววัลลภา  รักษ์สังข์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางรัชนี สิงห์เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์  พานิชอัตรา

นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

 

นางสุปราณี  ปรมสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 

นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวลักขนา คล้ายคลึง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์