กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สยาม นำเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยี

รังสิยา   พานทอง

นักทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยี

พงศกร ปะระกา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยี