กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พิชชนาภา เมธวัน

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกล

แสงเดือน วงษ์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

|

บุญฤทธิ์ รักษาการ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

| |