กลุ่มอำนวยการ

น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางชลดา หล้าวงศา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางอัญชนา ยมหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

น.ส.มนพัทธ์ รื่นรมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพลกฤต แสงพลอย
พนักงานธุรการ

น.ส.วรรณวิมล ดอกไม้
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

น.ส.สมลักษณ์ มีบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเทียน มั่งมี
แม่บ้าน

นางไพเราะ ดวงสุขประเสริฐ
แม่บ้าน

นายตะวัน แพทย์รักษา
พนักงานขับรถยนต์

นายสรศักดิ์ กรวยทอง
พนักงานขับรถยนต์