ข้อมูลผู้บริหาร

นายจรัญ หวานคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

นางอำพัย  อุดมพฤกษชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2

นายกัมพล เจริญรักษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2

นายอภิชัย ธิณทัพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2