ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

นางสาวปุณยนุช ดวงศรี

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 062 626 5365

Email : poon-yanuch@hotmail.com

นายอภิชัย  ธิณทัพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
โทรศัพท์ : 087 609 0692
Email : oodapichai@gmail.com

นายพชรพล จ่าพุลี

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ 082 168 4342

Email : japulee@gmail.com