ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

นางสาวปุณยนุช ดวงศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 062 626 5365

Email : poon-yanuch@hotmail.com

นายอภิชัย  ธิณทัพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 087 609 0692

Email : oodapichai@gmail.com

นายพชรพล จ่าพุลี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 082 168 4342

Email : japulee@gmail.com

นายกานตพงศ์ สุทธิประภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

โทรศัพท์ : 089 840 7231

Email : kantaphong46@gmail.com