กลุ่มกฎหมายและคดี

นายธงชัย เกิดมี

นิติกร ชำนาญการ

นางสาว พัชราภรณ์  ชวนพันธุ์

นิติกร ปฏิบัติการ