ว PA/2564

การประเมินฯช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว4 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ

ว3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

    – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู

    – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

    – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564)

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564)

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12/2564)