หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เเนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจาณเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

3 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
    คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1764/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

4 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2558
     คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ

5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2552

6 การบันทึกข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

     คู่มือนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐในการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ 2558 กรมบัญชีกลาง

7 การออกบัตรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 04163.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่าพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

8 การรับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย

    พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
    แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)

9 การขอทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
    หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/4431 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2543 เรื่อง ข้อหารือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

10 การขอหนังสือรับรองทุกกรณี

    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
    คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 454/2546 เรื่อง มอบอำนาจการออกหนังสือรับร้อง สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2546

11 การรับรองเวลาราชการทวีคูณและเวลาราชการที่ต่อเนื่อง

    พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530
    พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และแก้ไขเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 พระราชกฤษฎีกาการจ่าย เงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (มาตรา 27)
    พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
    ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือตายให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

12 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร/ยกเว้นไม่มาตรวจเลือก

    พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

13 การลาทุกประเภทของผู้บริหารสถานศึกษา

    ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

14 การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานหีบเพลิงการขอพระราชทานดิน

    ระเบียบการขอพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธี สำนักงานพระราชวัง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

1 การบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กรณีผู้สอบแข่งขันได้

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

2 การบรรจุแต่งตั้ง ครูู้ช่วย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก (ว 16) และนักศึกษาทุน

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3 การอนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

    มาตรา 23 มาตรา 53 และ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรื่อง เกณฑ์การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. พ.ศ. 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
    หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 57 และ มาตรา 59
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 59 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำๆแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

7 ทดลองปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

8 เลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

    มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 61 และ 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2)
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 /ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

9 ปรับเงินเดือนตามปัจจัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

10 ปรับวุฒิสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

11 การอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลาออกจากราชการ

    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
    พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
    ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

12 การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนสายงาน ชื่อตำแหน่ง และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ

    หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ 2558
    หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2559
    หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ 2560
    คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1340/2553 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

13 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยขน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552
    หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542
    หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร1008/3 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 379 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555
    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2536 ดำเนินการจ้างเหมา บริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว เพือปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542

 


งานวางแผนอัตรากำลังการกำหรดตำแหน่งและวิทยฐานะ

1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    มาตรา 43 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การรปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

2 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ1305/466 ลง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

3 การจัดสรร อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวัน ที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2555
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
    หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4580 ลง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

4 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    มาตรา23 มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/17 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขั้น
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
      ว12-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการ สายงานการบริหารการศึกษาฯ (หนังสือ)แบบขอรับการประเมิน
– สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
– สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
– แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1
– แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2
– แบบสรุปการประเมินด้านที่ 2
– ก.ค.ศ. (บก.3)
– กรอบการประเมินด้านที่ 1
– กรอบการประเมินด้านที่ 2
– คำชี้แจงประเมินด้านที่ 1
– คำชี้แจงประเมินด้านที่ 2
– คำชี้แจงประเมินด้านที่ 3

4 งานพัฒนาบุุคล

    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว4 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
    หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
    หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
     หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน