Author Archives: admin

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

– ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกร […]

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร , ครุภัณฑ์ดนตรีไทย,ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

– ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร ครุภัณฑ์ดนตรี […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 28 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรง […]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกด จำนวน 28 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน 28 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรี […]