กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

[ux_text text_align=”center”]

ระบบคลังสื่อ OBEC Content Center

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET สทศ

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA สพฐ

[/ux_text]
[ux_text font_size=”0.75″ line_height=”1.15″ text_align=”center”]

[/ux_text] การศึกษาพิเศษ ปฐมวัย เว็บไซต์ ก.ต.ป.น งานนิเทศการศึกษา เพศวิถี การทดสอบระดับชาติ การทดสอบระดับนานาชาติ ศน.ขวด Site แลกเปลี่ยนภาษาไทย

DOWNLOAD

ITA

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ ก.ต.ป.น. สพป.ระยอง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานโครงการ ก.ต.ป.น ไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการนิเทศฯเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564

รายงานการนิเทศบูรณาการปีงบประมาณ 2564 

ผลการนิเทศติดตามต้นแบบการเรียนรวมปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COIVD-19 เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ 

รายงานการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครือข่ายการศึกษา กรมหลวงชุมพร

การดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงามส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

คู่มือการปฏิบติงานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา