กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน

– คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
   – การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   – การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   – การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

– คำสั่งแบ่งงาน​ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิรดา คุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์ หัวหนุ้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและการรายงานผล
   – คู่มือปฏิบัติงาน นายอนุสิทธิ์ บุญมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
   – คู่มือปฏิบัติงาน นายนนทชัย  ชวนพันธ์ หัวหนุ้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธัมมะโชโต หัวหนุ้ากลุ่มงานธุรการ
   – คู่มือปฏิบัติงาน นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   – คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนปฏิบัติการ

-​ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาการศึกษา
– แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
–  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน/การจัดการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
– รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
– รายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แนวทางการของบประมาณค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
– แนวทางการดำเนินงาน การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– คู่มือการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัย
– แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบ อปท. 
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(บรรจุเข้าแผนฯ)
     > สรุปงบหน้า อปท.(บรรจุเข้าแผน)
     > ตัวอย่างหนังสือส่งของบท้องถิ่น(ประจำปี)
     > สรุปงบหน้า อปท.(ประจำปี)
– ขั้นตอนการติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
– ขั้นตอนการให้บริการ งานวิเคราะห์งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
– ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– มาตรฐานขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
– ตัวอย่างหนังสือ ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (e – Donation)

รายงานการประชุม
– การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานผลการประชุมฯ
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการประชุมฯ
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมฯ