กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

o10คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบ

O10คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ

O11คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ

O11คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ

O11คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร

O12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีพ.ศ.2567

O15ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ.2567

O15ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ.2567

O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ.2567

O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีพ.ศ.2566

การควบคุมพัสดุ

การเงิน บัญชี

โครงการอาหารกลางวัน

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
     ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
     ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๕๙ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2565
  2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2565
  3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2565
  4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2566
  5. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
  6. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2566
  7. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2566
  8. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2566

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน


แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ (แบบจ้างเหมาบริการ) อัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ และ ๑๕,๐๐๐ บาท 


เงินสวัสดิการ

แบบฟอร์มต่างๆ


งบทดลอง

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

1.การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

2.การขอใช้ที่ราชพัสดุ

3.การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ