กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์งานบุคคล


 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


– คู่มือการปฏิบัติงาน

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฏิบัติงาน งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและงานวิทยฐานะ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฏิบัติงาน งานบำเหน็จความชอบ และงานทะเบียนประวัติ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฏิบัติงาน กฏหมาย คดีความ วินัย และอุทธรณ์

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา


– คู่มือการให้บริการ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Research คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


– งานเงินเดือนฯ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว9/2567 (ก.พ.) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว13/2567 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว14/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)


– งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

แนบคำขอ ครู ว 17 (9.1.1 และ 9.2.1) ชำนาญการ

แนบคำขอ ครู ว 17 (9.1.1 และ 9.2.1) ชำนาญการพิเศษ

แนบคำขอ ครู ว21 (9.1.2) (ยื่นปี งปม.66)

แนบคำขอ ครู ว21 (9.2.2) (ยื่นปี งปม.67)

แนบคำขอผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ

แนบคำขอผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

แนบคำขอศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

แนบคำขอศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


– งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว9/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว6/2567 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 new-icon-gif-9 - MGU Research : MGU Researchว3/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


– งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

(PPT) การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(PPT) การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

แบบประเมินสมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ


– งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

       ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

       ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

       ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

       ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

       เหรียญจักรพรรดิมาลา

       พนักงานราชการ

       ลูกจ้างประจำ

       รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (สำหรับผู้ที่ขอในปี พ.ศ. 2561-2563)


 

คลังความรู้งานบุคคล


ปุ่ม, เล่น, เงา กรณีย้ายรร. ทำอย่างไร  ปุ่ม, เล่น, เงา บทบาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย

ปุ่ม, เล่น, เงา การกำหนดประเด็นท้าทาย ปุ่ม, เล่น, เงา การส่งคลิปการสอน ผ่านระบบ DPA ปุ่ม, เล่น, เงา ทำ PA ตามปีงบ แต่จัดการเรียนตามปี กศ. ทำอย่างไร

ปุ่ม, เล่น, เงา การแต่งตั้งกรรมการฯประเมิน PA   ปุ่ม, เล่น, เงา การประเมิน PA และการประเมินเงินเดือน   ปุ่ม, เล่น, เงา ย้าย รร. ระหว่างปีงบ ทำ PA อย่างไร 

ปุ่ม, เล่น, เงา ประเด็นท้าทายกับคลิปการสอน ปุ่ม, เล่น, เงา การลดระยะเวลากับการประเมินเงินเดือน ปุ่ม, เล่น, เงา ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA EP.2 

ปุ่ม, เล่น, เงา ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA EP.4 ปุ่ม, เล่น, เงา การเขียนข้อตกลง+ประเด็นท้าทาย แก้ไขได้หรือไม่ ปุ่ม, เล่น, เงา DPA ดีอย่างไร ครูรู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์

ปุ่ม, เล่น, เงา ประเด็นท้าทายต้องทำตามวิทยฐานะเดิมหรือสูงกว่า ปุ่ม, เล่น, เงา PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

ปุ่ม, เล่น, เงา สมรรถนะครูเขาวัดกันที่ตรงไหน กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกา ปุ่ม, เล่น, เงา ระบบวิทยฐานะแบบใหม่กับการพลิกโฉมวิชาชีพครูไทยในทุกมิติ

ปุ่ม, เล่น, เงา ว PA วิทยฐานะแบบใหม่-จุดเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาไทยให้ถูกทาง ปุ่ม, เล่น, เงา โรงเรียนเล็กหรือใหญ่คุณภาพการศึกษาไทยต้องเท่าเทียม

ปุ่ม, เล่น, เงา ผอ.ขอสอน จุดคานงัดใหม่สู่การพลิกโฉมการศึกษาไทยในทุกมิติ ปุ่ม, เล่น, เงา 4 เรื่องควรรู้กับ ว PA – ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ปุ่ม, เล่น, เงา ยกระดับจิตวิญญาณของความเป็นครู  ปุ่ม, เล่น, เงา กรรมการ ว9 (PA) และกรรมการ ว23 (เงินเดือน) ปุ่ม, เล่น, เงา ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่

ปุ่ม, เล่น, เงา ครูยุคใหม่ ปรับตัว เรียนรู้ พัฒนา สู่การสร้างเสริมคุณภาพให้ห้องเรียน ปุ่ม, เล่น, เงา 4 คุณสมบัติสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูได้เร็วขึ้น

ปุ่ม, เล่น, เงา PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง ปุ่ม, เล่น, เงา 9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

ปุ่ม, เล่น, เงา พลิกโฉมการศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยกำลังของศึกษานิเทศก์  ปุ่ม, เล่น, เงา 4 หัวใจสำคัญ สู่การพลิกโฉมการศึกษาไทย 

ปุ่ม, เล่น, เงา 7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ปุ่ม, เล่น, เงา พลิกโฉมวิชาชีพครู สู่มิติใหม่ของการศึกษาไทย


–  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

–  งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

–  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

–  งานพัฒนาบุคลากร