กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

[ux_text font_size=”1.5″ line_height=”0.9″]

คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปีประมาณ 2567

คำสั่งมอบหมายงาานเจ้าหน้าที่กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ปี 2566

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.15″ line_height=”1.2″ text_color=”#31058d”]

รัชภูมิ กุลจันทร์

** คำสั่งคณะกรรมการแข่งขันนานาชาติ

** คู่มือ online ระดับโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566

** คู่มือการแข่งขันวิชาการ (เขต)

** แนวทางการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 2566

** รวมเล่มคู่มืออาหารกลางวัน25052566

[/ux_text] [ux_text line_height=”1.2″ text_color=”#31058d”]

อาทิตย์ พานิชอัตรา

** คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียน

** คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

** คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป. ระยอง 2

** แผนการบริหารความปลอดภัย 3 ปี 65-67

** แผนการปฏิบัติการความปลอดภัย ปี 66

** แผนเผชิญเหตุ ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center สพป.ระยอง 2

** แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุ

** 1 คู่มือสำหรับผู้รับแจ้ง_ระบบใหม่ MOE Safety Center

** 2 คู่มือสำหรับผู้แจ้ง_ระบบใหม่ MOE Safety Center

** แนวทางการดำเนินงาน HERO

[/ux_text] [ux_text line_height=”1.1″ text_color=”#31058d”]

ลักขณา คล้ายคลึง

** คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การพานักเรียนออกนอกสถานที่

[/ux_text] [ux_text font_size=”2.05″]
 

การดำเนินงานที่ผ่านมา

[/ux_text]

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือ 2563

คู่มือประเมินนักเรียน รางวัลพระราชทาน

คู่มือประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เกณฑ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (สถานศึกษาดีเด่นด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน)

เกณฑ์การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 ประการ ขั้นพื้นฐาน

คำสั่งการมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2564

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกเสือต้นแบบ

เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

การพิจารณาให้คะแนนและติดตามประเมินผลสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน(การให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการ)

คู่มือดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รายชื่อเด็กนอกเขตพื้นที่บริการปีการศึกษา 2563

รายชื่อเด็กนอกเขตพื้นที่บริการปีการศึกษา 2564

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 และ ผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

การรายงานผลการดำเนินโครงการ “แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด 2566”

การมอบทุนการศึกษา

 

[ux_text font_size=”1.15″ line_height=”1.2″ text_color=”#31058d”]

วัลลภา รักษ์สังข์

** คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2566

** คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธ

** คู่มือประเมินนักเรียน รางวัลพระราชทาน

** คู่มือประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

** เกณฑ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (สถานศึกษาดีเด่นด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน)

** เกณฑ์การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 ประการ ขั้นพื้นฐาน

** คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

** คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

[/ux_text] [ux_text text_color=”#31058d”] [/ux_text] [ux_text line_height=”0.9″ text_color=”#31058d”]

สุปราณี ปรมสกุล

** คู่มือต้นแบบสภานักเรียน

** การมอบทุนการศึกษา

** โครงการ-แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัย-ยาเสพติด-ปี-2566

[/ux_text] [ux_text line_height=”1″ text_color=”#31058d”]

วิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 

** คู่มือ Home school

** ปฏิทินและกำหนดนิเทศ

** ขั้นตอนซื้อปพ

** สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

[/ux_text]