กลุ่มอำนวยการ

1. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย สพป.ระยอง เขต 2
– แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย ประจำปี 2562
– แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย ประจำปี 2563
– แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย ประจำปี 2564

2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ระยอง เขต 2
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สพป.ระยอง เขต 2
– ปีงบประมาณ 2561
– ปีงบประมาณ 2562
– ปีงบประมาณ 2563
– ปีงบประมาณ 2564
– ปีงบประมาณ 2566
– ปีงบประมาณ 2567

4.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

5. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2561
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563

6. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2564
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2565
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2566
– ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพป.ระยอง เขต 2 ปี 2567

*นโยบายไม่รับของขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
– ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2567
– ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
– การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)
– รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)
– รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

*นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   ของหน่วยงาน ปี 2563

– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   ของหน่วยงาน ปี 2564
– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   ของหน่วยงาน ปี 2565
– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน ปี 2566

– ประกาศ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน ปี 2567

* มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

7. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่มีส่วนในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

– การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลัก สพป.ระยอง เขต 2
– การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลักของ สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2562
– การเข้าร่วมประชุมตามภารกิจหลัก สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2563
– การลง MOU
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

8. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– รายงานการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– ภาพกิจกรรม
– การเข้าแถวหน้าเสาธง 
– การจัดทำป้ายสัญลักษณ์ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
– การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
– ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
– ประชุมเชิงปฏิบัติการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
– การส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม คิดดี ทำดี
  มีพฤติกรรม  ที่พึงประสงค์

– โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติราชการที่ดี เสริมสร้างการป้องกัน
   และปราบปราม   การทุจริตภาครัฐ ฯ

9. โครงการเขตสุจริต

10. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2562
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2563
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2564
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2565
– รายงานโครงการเขตสุจริต (รอบ 6 เดือน) ปี 2566

11. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

12. การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
– การดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
– ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน งานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2565

13. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เอกสารอื่นๆ

1. คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
2. โครงสร้าง สพป.ระยอง เขต 2
3. คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
4. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2
– คู่มือ งานการจัดระบบบริหาร
   (ผู้รับผิดชอบ น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย)

– คู่มือ งานสารบรรณ , การมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ , งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม , งานรักษาความปลอดภัย
   (ผู้รับผิดชอบ นางอัญชนา ยมหา)
– คู่มือ งานประชาสัมพันธ์
   (ผู้รับผิดชอบนางชลดา หล้าวงศา)

– คู่มือ งานสวัสดิการ , งานควบคุมภายใน
   (ผู้รับผิดชอบ น.ส.สมลักษณ์ มีบุญ)

– คู่มือ งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ งานการประชุมภายใน สพท.
   (ผู้รับผิดชอบ น.ส.วรรณวิมล ดอกไม้)
– คู่มือ งานยานพาหนะ
   (ผู้รับผิดชอบ น.ส.พินิตา เอี๊ยบกงไชย)

– คู่มือ งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา , งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
   (ผู้รับผิดชอบ น.ส.มนพัทธ์ รื่นรมย์)

– คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
5. แนวทางการจัดระบบควบคุมภายใน
6. มาตรการประหยัด

– มาตรการประหยัด ปีงบประมาณ 63
7. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2
– คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 1
– คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 2
8.แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2
9. แบบฟอร์มยื่นเรื่อง ธอส.
10. บัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน สพป.ระยอง เขต 2
11. การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ปี 2562
-รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/ 2562
-รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562
ปี 2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร 3/2563
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2563
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2563
ปี 2564
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564
-รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
-ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2564