งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

หลักเกณฑ์/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการกษาศึกษา

• แนวทางปฏิบัติพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

เหรียญจักรพรรดิมาลา

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (สำหรับผู้ที่ขอในปี พ.ศ. 2561-2563)

 

ขั้นตอนการทำบัตร

• ขั้นตอนการทำบัตร

 

แบบคำร้องต่างๆ

 แบบคำขอไปต่างประเทศ

 แบบคำร้องขอยกเว้นการเณฑ์ทหาร

 แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ

 แบบคำขอเพิ่มและปรับปรุงฐานข้อมูล

 แบบคำขอเพื่อเพิ่มวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 แบบคำขอใบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

 แบบคำขอหนังสือขอลาออกจากราชการ

 หนังสือมอบอำนาจขอทะเบียนประวัติ/ก.พ.7

 แบบคำร้องการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ

 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อประกอบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 การขออนุญาตให้การใช้อาวุธปืนหรือพกพาอาวุธปืน

 แบบคำขอลาอุปสมบท