งานพัฒนาบุคลากร

คู่มือกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1 ตรวจสอบและให้ความคิดเห็นทุกเรื่องในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

2 ให้คำปรึกษาการปฏิบัติราชการ ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 

3 สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสภาพความต้องการ และความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด

 

4 จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

 

5 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์6 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

 

7 งานฝึกอบรมตามโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

 

8.8 การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

 

8.9 การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

 

8.10 ดำเนินการเรื่องการเบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำตามโครงการจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

 

8.11 ดำเนินการเรื่องทะเบียนประวัติตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำกับกรมบัญชีกลาง

 

8.12 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย