งานสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง

คู่มือกลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งย้ายโอน

 

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครู(สายผู้สอน) และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1 ตรวจสอบและให้ความคิดเห็นทุกเรื่องในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

2 ให้คำปรึกษาการปฏิบัติราชการ ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

3 งานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

4 งานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

 

5 งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

 

6 งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

7 งานขอโอนและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

8 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์

 

9 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา

 

10 งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

 

11 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา

 

12 งานจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ (ค่ารักษาพยาบาล)

 

13 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย