นักทรัพยกรบุคคล

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1.งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการทุกสายงาน

 

2 ช่วยงานโปรแกรม P-Obec และข้อมูลสารสนเทศ

 

3 งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

4 งานประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

 

5 จัดทำข้อมูล คปร. รายงาน สพฐ.

 

6 การขอปรับเงินเดือนตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 

7 งานเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะชำนาญการทุกสายงาน

 

8 การขอปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ

 

9 งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

 

10 เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

 

11 เงินค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ

 

12 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย