นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 

1 งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

 

2 งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

3 งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ

 

4 งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา

 

5 งานสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว

 

6 งานลาออกพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว

 

7 งานครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 

8 งานดำเนินโครงการเกษียณก่อนกำหนด

 

9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย