นิติกร

คู่มืองานวินัย อุทรธรณ์ ร้องทุกข์

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 

1 งานเกี่ยวกับคดีปกครองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและของหน่วยงาน

 

2 งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

3 งานเกี่ยวกับการร้องเรียนและสืบหาข้อเท็จจริงในกรณีร้องเรียนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

 

4 งานเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

 

5 งานเกี่ยวกับการดำเนินคดี แพ่งและอาญา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ของหน่วยงาน

 

6 งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

7 งานเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

8 งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา