บริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารประกอบการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566

ใบฝากเงินประกันสัญญา

ใบส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน

งานซื้อวัสดุวิธีเฉพาะ

ทะเบียนคุมวัสดุ

ใบเบิกพัสดุ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หนังสือจัดสรรงบประมาณ

หนังสืออนุมัติเงินประจำงวด

คำสั่ง สพฐ.เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

เอกสารเน็ต

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

O14คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ

O14คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ

O14คู่มือขั้นตอนการให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร

การควบคุมพัสดุ

การเงิน บัญชี

โครงการอาหารกลางวัน

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
     ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
     ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๕๙ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2565
  2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2565
  3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2565
  4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2566
  5. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
  6. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2566
  7. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2566
  8. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2566

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน


แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ (แบบจ้างเหมาบริการ) อัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ และ ๑๕,๐๐๐ บาท 


เงินสวัสดิการ

แบบฟอร์มต่างๆ


งบทดลอง

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

1.การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

2.การขอใช้ที่ราชพัสดุ

3.การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ