กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนิรดา  คุ้มคง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางธนวันต์  เฟื่องนิภากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและการรายงานผล

นายนนทชัย  ชวนพันธ์ุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธัมมะโชโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นายอนุสิทธิ์  บุญมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

งานติดตาม ประเมินผลและการรายงานผล

 

นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวสุวพัชร  วอเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ