กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

น.ส.อุมา ศรีชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานการเงิน

 

นางสัจจาพร โพโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

 

น.ส.มณีพรรณ์ เชาว์กบินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 

งานบัญชี

 

น.ส.สุลัดดา เฟือยคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 

น.ส.อุมาพร สุขยืด

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งานพัสดุ

 

นางปริญญา สิทธิพงษ์

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

 

นางณัชญา สำเร็จ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางคันธรส  โภชนะสมบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี