ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1 ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

2 กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

 

3 เสนอแนะแนวทางมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 

4 ดำเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงานและส่วนราชการ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

 

5 ประสานงาน พัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน

 

6 การบริการ ถ่ายทอดความรู้/นิเทศงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 

7 ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานการศึกษา

 

8 กลั่นกรองงาน ช่วยเหลืองานทุกกลุ่มงานให้ถูกต้องก่อนเสนอ ดังนี้

 

8.1  งานธุรการ

 

8.2  กลุ่มงานวางแผนอัตรา และกำหนดตำแหน่ง

 

8.3  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

8.4  กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

 

8.5  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 

8.6  กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 

8.7  งานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

 

8.8  งานเกี่ยวกับงาน อกศจ./กศจ.

 

9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย