กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาว อลิสา  คชารัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาว ณธษา  เสียงเลิศ

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นาง รัชนี   สิงห์เจริญ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา