หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
[ux_menu divider=”solid”] [ux_menu_link text=”ว 2829/2566 การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/1.ว2829-2566-การย้าย-การโอน-หรือการเลื่อน-ขรก.พลเรือนสามัญ-สพฐ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 2637/2566 กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิเอกที่ขาดแคลนฯหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/2.ว2637-2566-กำหนดกลุ่มวิชา-หรือทาง-หรือสาขาวิเอกที่ขาดแคลนฯ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 2562/2566 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/3.ว2562-2566-การสอบแข่งขัน-ตน.คผช.-ปี-2566.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 2394/2566 มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/4.ว2394-2566-มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบ-คผช.-ปี2566.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 2393/2566 การกำหนดกลุ่มเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบcแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/5.ว2393-2566-การกำหนดกลุ่มเกี่ยวกับการออกข้อสอบ-ภาค-กข.pdf”] [ux_menu_link text=”ล 403/2566 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/6.ล403-2566-การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีอื่น.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/7.ว16-2566-หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 12/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/8.ว12-2566-หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย-38ค.2.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 13/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/9.ว13-2566-หลักเกณฑ์และวิธีการโอน-พนง.ท้องถิ่นฯ-มาดำรง-ตน.-38ค.2.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 11/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/10.ว11-2566-แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้ง-ศน.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 10/2566 แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/11.ว10-2566-แนวปฏิบัติการนำผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีอื่น.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/12.ว9-2566-แนวปฏิบัติการบรรจุและแตั้ง-คผช.pdf”] [ux_menu_link text=”ล 427/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/13.ล427-2566-การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf”] [ux_menu_link text=”ล 30/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/14.ล30-2566-การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑืและวิธีการบริหารงานบุคคล.pdf”] [ux_menu_link text=”ล 28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/15.ล28-2566-การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู.pdf”] [/ux_menu]
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
[ux_menu divider=”solid”] [ux_menu_link text=”ว 16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/1.ว16-2566-หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 14/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/2.ว14-2566-หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน-คผช-ปี66.pdf”] [ux_menu_link text=”ล 29/2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/3.ล29-2566-การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังฯ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 1/2566 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/4.ว1-2566-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ-คผช.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/5.ว1-2565-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf”] [/ux_menu]
การพัฒนาบุคลากร
[ux_menu divider=”solid”] [ux_menu_link text=”ว 2673/2566 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/1.ว.2673-แนวทางการปฏิบัติราชการฯ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 2621/2566 เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/2.ว.2621-การเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/3.ว9-2564-หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ-ครู.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 10/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/4.ว10-2564-หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ-บริหารสถานศึกษา.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/5.ว11-2564-หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ-ศน.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 12/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/6.ว12-2564-หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ-บริหารการศึกษา.pdf”] [ux_menu_link text=”ล 220/2563 การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/7.ล220-2563-การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตร.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 8/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/8.ว.8-หลักเกณฑ์และวิธีการก่อนแต่งตั้งผอ.รร.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 2/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/9.ว.2-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผอ.-รอง-สพท.pdf”] [/ux_menu]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
[ux_menu divider=”solid”] [ux_menu_link text=”ล 405/2566 เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/1.ล405-2566-ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยทะเบียนประวัติ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 6/2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/2.ว6-2566-แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน-ช่วงเปลี่ยนผ่าน-อ.ก.ค.ศ.-เขตฯ.pdf”] [ux_menu_link text=”ล 351/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพฐ.” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/3.ล351-2564-แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่ง-สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 23/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/4.ว23-2564-หลักเกณฑืและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ-ขรก.ครูฯ.pdf”] [/ux_menu]
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
[ux_menu divider=”solid”] [ux_menu_link text=”ว 8/2566 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/1.ว8-2566-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 28/2565 เรื่อง แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/2.ว28-2565-แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 11/2565 เรื่อง ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/3.ว11-2565-ข้อกำหนดฯ-ว่าด้วยทะเบียนประวัติ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 8/2565 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/4.ว8-2565-การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมอบหมายงานฯ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 5/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/5.ว5-2564-หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม.pdf”] [ux_menu_link text=”ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/6.ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยทะเบียนประวัติ.pdf”] [ux_menu_link text=”ว 31/2564 เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564″ icon=”icon-angle-right” link=”http://ita.rayong2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/7.ว31-2564-ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยเงินเพิ่ม-ตน.พิเศษ-พัสดุ.pdf”] [/ux_menu]