หลักเกณฑ์

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ