หลักเกณฑ์

• ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งระดับสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 และ เขต 2
หนังสือสำนักงาน ศธจ.ระยอง ที่ ศธ 02104/1030 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561


• หนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่องหลักเกณฑ์การและวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
                   


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน


• หนังสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559
เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่ง    ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29  ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)


• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30  ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง    บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)


• หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว 7/2564

• หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

• หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564