เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1.งานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงทะเบียนรับในทะเบียนรับหนังสือของกลุ่ม

 

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหา และติดตามเรื่อง

 

3.จัดทำการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

4.งานจัดทำหนังสือราชการ