ข้อมูลสารสนเทศ

รายการดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศschoolmis.csv
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุage.csv
จำนวนนักเรียนพิการdeformity.csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสdeformityocc.csv
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางjourneytype.csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสoccasion.csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลนpoor.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติrace.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาreligion.csv
จำนวนนักเรียนพักนอนhomeless.csv
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุheightage.csv
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงweightheight.csv
จำนวนนักเรียนติด Ggid.csv
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าelectricity
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาwater
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตinternet
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาschoolInAreaList
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการschoolInAreaList_serviceArea
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องschoolInAreaList_nearbyPlace
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียนschoolInAreaList_landDetail
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียนschoolInAreaList_project
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริschoolInAreaList_royalIdeaProject
รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาstudentInAreaList
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)studentInAreaList_health
รายชื่อนักเรียนติด GstudentInAreaList_gid
รายชื่อนักเรียนพิการstudentInAreaList_deformity
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสstudentInAreaList_occasion
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาสstudentInAreaList_deformityocc
รายชื่อนักเรียนพักนอนstudentInAreaList_homeless
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าstudentInAreaList_in
รายชื่อนักเรียนย้ายออกstudentInAreaList_out
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก
อายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1, นักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC (3.1.8)
studentInAreaList_notcount